WWW.MIAMY-CO.COM

شرکت تولیدی فرازپردازان میامی با سازماندهی تیم قوی مدیریتی از مدتی پیش تلاش وسیعی را آغاز نمود و موفق به همکاری و بهره برداری از ظرفیتهای خالی سایر واحد های صنعتی گردید.

ما براین باوریم که برای نیل به پیشرفت و توسعه صنعتی می توان واحدهای کوچک صنعتی را در قالب فعالیتهای تعریف شده و مولد در چهارچوب مجموعه های بزرگ به همکاری طلبید و از این رهگذر فعالیتهای بزرگتر صنعتی را سازماندهی نمود. امید داشته باشیم به روزی که هیچ ظرفیت  معطل مانده ای در واحدهای صنعتی کشور وجود نداشته باشد.

نیاز امروز پشتوانه فردای ماست

نمايش تصوير